บริษัท ส.เจริญ วิศวกรรมเครื่องกล จำกัด

เป็นบริษัทที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรที่มีความชำนาญและเชี่ยว
ชาญในการออกแบบและติดตั้งงานระบบในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบป้องกันเพลิงใหม้ ระบบประปา ห้องปลอดเชื้อโรคและระบบอื่นๆ

และตามที่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้อาคาร 9 ประเภท
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32ทวิแห่งพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่3 ) พ.ศ.2543นั้น ทางบริษัทฯเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้
อาคารทุกท่าน จึงได้ดำเนินการให้บริการตรวจสอบอาคาร
ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล โดยเน้นการ
ตรวจสอบและปรับปรุงตามเหมาะสมและจำเป็น และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัท ส.เจริญวิศวกรรมเครื่องกลจำกัด ตั้งอยู่ที่ 433 ซ.ลาดพร้าว 96 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทร.02-935-3553-4 ,แฟกส์.02-935-3551

นโยบายของเรา

มุ่งมั่นให้ปลอดภัย

เต็มใจให้บริการ

คืองานของเรา

แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

 1. แรงสูง ( ส่วนผู้ใช้ไฟ )
 • สายอากาศ
  • สภาพเสาและอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
  • การพาดสาย ( สภาพสาย ระยะหย่อนยาน )
  • ระยะห่างของเสากับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้
  • การติดตั้งล่อฟ้า
  • การต่อลงดิน
 • สายใต้ดิน
  • สภาพสายส่วนที่่มองเห็นได้
  • จุดต่อ , ขั้วสาย
  • การติดตั้งล่อฟ้า
  • การต่อลงดิน
2. หม้อแปลง
 • การติดตั้ง
  • นั่งร้าน
  • แบบแขวน
  • ลานหม้อแปลง
  • ในห้องหม้อแปลง
 • การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง
 • การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
 • การติดตั้งดรอปเอาท์ฟิวส์ คัตเอาท์
 • การประกอบสายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง
 • การต่อสายนิวทรัลลงดิน
 • สภาพภายนอกหม้อแปลง
3. แรงต่ำภายนอกอาคาร
 • เสา สายอากาศ และลูกถ้วย
 • การติดตั้งล่อฟ้าและแรงต่ำ
 • แผงสวิทซ์ต่างๆ (ภายนอกอาคาร )
 • การต่อลงดิน
 • สภาพจุดต่อสาย
 • การประกอบสายดินและสายนิวทรัล
4. วงจรเมน ( Main Circuit )
 • สายเข้าเมนสวิตซ์ ( สายจากหม้อแปลง )
  • ชนิด
  • ขนาด
  • ลักษณะการเดินสาย
   • รางเคเบิลแบบบันได ( Cable Ladder )
   • ท่อร้อยสาย ( Conduit )
   • รางเดินสาย ( Wire Way )
   • รางเคเบิล ( Cable Tray )
   • ลูกถ้วยราวยึดสาย ( Rack )
   • อื่นๆ
 • แผงสวิตซ์เมน
  • เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ , ฟิวส์ หรือ สวิตซ์
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์
  • การต่อลงดิน
  • การประกอบสายดินและสายนิวทรัล
  • สภาพจุดต่อของสาย
  • อุณหภูมิของอุปกรณ์และขั้วต่อสาย
  • ที่ว่างเพื่อการปฎิบัติงานที่จุดที่ติดตั้งแผงสวิตซ์เมน
  • ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดียวของแผงสวิตซ์เมน
  • อื่นๆ..........
 • สายป้อน
 • แผงสวิตซ์ย่อยต่างๆ
 • วงจรย่อย
5. ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบประกอบต่างๆ ดังนี้
  1. ระบบไฟฟ้าของระบบลิฟต์
  2. ระบบไฟฟ้าของระบบบันไดเลื่อน
  3. ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
  4. ระบบไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ
  5. ระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย
  6. ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ
  7. ระบบไฟฟ้าของพัดลมระบายควัน
  8. ระบบไฟฟ้าของระบบช่วยชีวิต
  9. ระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณอันตราย
  10. ระบบไฟฟ้าของระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้
  11. ความเข้มของแสงสว่างแต่ละพื้นที่